Group of people praying for nations

Nu startar vi Svenska Evangeliska Missionsalliansen

Undertecknade är alla en del av svensk kristenhet, avskilda för att arbeta som ledare för organisationer som på olika sätt har specialiserat sig på att slutföra missionsuppdraget.

Strategierna i våra organisationer är olika, baserat på den unika kallelse som Skördens Herre har gett oss. En del av oss fokuserar på bibelöversättning, andra på bibelspridning. En del av oss fokuserar på att sända ut arbetare från Sverige som bosätter sig i byar och städer för att i ord och handling – som affärsmän, sjuksköterskor och traditionella missionärer – vara Jesu vittnen. Andra fokuserar på att sända ut korttidsmissionärer som samlar massorna till stora kampanjmöten. De flesta av oss sätter fokus på att mobilisera, utrusta och träna lokala arbetare. En del av oss lägger fokus på media eller på påverkansarbete i Sverige med syfte att hjälpa Guds folk att bevara sin sälta och sin förankring i bibelordet.

Våra grundläggande värderingar är dock påfallande lika. Alla våra organisationer har sedan länge förstått att modern mission behöver reflektera att två tredjedelar av världens evangeliska kristna numera finns i Kina och det globala Syd. Därmed söker vi undvika att sätta våra ibland extrema och oprövade svenska värderingar på agendan när vi bedriver mission. Vi ser det som naturligt att som lärjungar till Jesus ta också ett socialt ansvar och att träna fler lärjungar att följa detta exempel. Vi ser Bibeln som Guds ord och utan fel i allt som den påstår, och vi ser tron på Jesus som nödvändig för varje människas frälsning.

”Vi har tagit detta initiativ för att vi tror att det behövs en ny mobilisering för mission och evangelisation. ”

En del av oss har tusentals kollegor över hela världen och kan på så sätt sägas ha allt vi behöver inom våra organisationer för att fungera väl. Men ingen av våra organisationer tror fördenskull att ensam är stark. Dels högaktar vi församlingen, till vilken Jesus för två tusen år sedan anförtrodde missionsuppdraget, dels är vår utmaning för stor för att någon av oss skulle klara av att utföra den på egen hand.

Precis som många missionärer genom kyrkohistorien arbetar vi därför aktivt för att bilda allianser så att vi kan nå vårt gemensamma mål att slutföra missionsuppdraget. Historiska exempel på detta kan vara den världsvida ekumeniska Edinburghkonferensen 1910 och den evangelikala Lausannekonferensen 1974. Men här i Sverige har vi ändå upplevt det som svårt att finna plattformar för samverkan där vi i tillräckligt hög grad står enade i prioriteringar, teologi och missionssyn.

EN ALLIANS FÖR ATT NÅ DE MINST NÅDDA MED EVANGELIET

Därför har vi nu bildat något som vi kallar för Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA). Formellt utgör vi ett utskott till Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som är den svenska lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internationella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som saknar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan välkomnas i vår gemenskap.

SEMA:s syfte är att på Lausannedeklarationens grund:

  • Fungera som en gemensam röst i Sverige gällande missionsuppdragets kärna: att gå ut i hela världen för att i ord och handling i den helige Andes kraft göra alla folk till Jesu lärjungar.
  • Gemensamt arbeta för att fler missionärer ska mobiliseras och sändas ut från Sverige.
  • Anordna konferenser, konsultationer, seminarier och andra arrangemang för att inspirera till mission.
  • Dela resurser för att stärka varandras olika strategiska uppdrag för att utföra missionsuppdraget.
  • I allt detta fungera som en varm och generös gemenskap samt som en ny mötesplats för bön och uppbyggelse i vårt gemensamma syfte att slutföra missionsuppdraget.

”Vår förhoppning är att bildandet av SEMA ska bli till uppmuntran för alla som bedriver mission på Lausannedeklarationens grund, och det är därför som vi härmed annonserar startskottet för vår allians och samtidigt välkomnar fler att vara med i vår gemenskap.”

Vi har tagit detta initiativ för att vi tror att det behövs en ny mobilisering för mission och evangelisation. Mer än något annat vill vi uppmuntra till en fördjupad vision för att nå de minst nådda med evangeliet. Vi sörjer över att så stor del av världens befolkning kan sägas tillhöra denna kategori och att det fortfarande – två tusen år efter Jesu uppståndelse – finns flera tusen folkgrupper med knappt någon kristen närvaro. Vad kan vi i ett av världens rikaste länder, med en lång historia av internationell mission, göra för att bidra till en förändring av detta?

Vår bön är att SEMA ska fungera som en katalysator för detta uppdrag i vår tid. Vi gläds åt att på ett konkret och synligt sätt kunna stå samman och backa upp varandra. Vår förhoppning är att bildandet av SEMA ska bli till uppmuntran för alla som bedriver mission på Lausannedeklarationens grund, och det är därför som vi härmed annonserar startskottet för vår allians och samtidigt välkomnar fler att vara med i vår gemenskap. Soli Deo Gloria!

Jonas Andersson, Gå ut mission
Anders Carlsson, YWAM Sverige
Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen
Magnus Lindeman, Ljus i Öster
Daniel Stråle, OM Sverige
Mats-Jan Söderberg, Folk&Språk

Läs mer om SEMA på missionsalliansen.se

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15