Dagens Andakt fredag

Läs följande versar, ta in orden. Känn på dem. Fundera på dem.

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.

Filipperbrevet 1:3-11

 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:4-7

 

Två vackra stycken av många anledningar. En ledare som skriver till sina lärjungar. Jag slås ofta av Paulus kärlek och hur han uttrycker den i sina brev.

Ta ett papper, gör två spalter. På den ena skriver du allt som känns tungt och jobbigt. Efter fem minuter byter du spalt och skriver sådant du är tacksam för. 

Gör det detta med verserna ovan i åtanke.